Krwiodastwo

Zostań Honorowym Dawcą Krwi

Sprawdź czy możesz zostać dawcą, zapoznaj się z wytycznymi, które mówią, kto może a kto nie może oddawać krwi.

KREW LUB JEJ SKŁADNIKI MOŻE ODDAĆ OSOBA, KTÓRA:

- odpowiada wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie na podstawie badań lekarskich i badań laboratoryjnych, że każdorazowe pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy w szczególności na skutek występowania przeciwwskazań stałych lub czasowych do pobrania krwi; - przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz numerem PESEL (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymację szkolną lub studencką, książeczkę ubezpieczeniową), natomiast w przypadku obcokrajowców odpowiednik PESEL bądź identyfikator dokumentu; - posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym bez osób trzecich na zrozumienie treści kwestionariusza oraz samodzielne udzielenie odpowiedzi podczas wywiadu lekarskiego, ponadto jej dane, jeżeli są dostępne, powinny znajdować się w centralnym rejestrze mieszkańców Polski; - jest w wieku od 18 do 65 lat osoba powyżej 65 roku życia może oddać krew po corocznym uzyskaniu zgody lekarza w centrum krwiodawstwa, dawca pierwszorazowy po 60 roku życia może oddać krew po uzyskaniu zgody lekarza rodzinnego; waży powyżej 50 kg; - temperatura jej ciała, która mierzona jest pod pachą nie powinna przekraczać 37°C; - przeszła pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe.

Nie mogą oddawać krwi osoby które

DYSKWALIFIKACJA CZASOWA

1. po przebyciu choroby zakaźnej np.: - grypa bądź infekcje grypopodobne: 2 tygodnie po ustąpieniu objawów, - gorączka ponad 38°C: 2 tygodnie po ustąpieniu objawów, - mononukleoza zakaźna: 6 miesięcy od czasu wyzdrowienia, - toksoplazmoza: 6 miesięcy od daty wyleczenia, - rzeżączka: 12 miesięcy od zakończenia leczenia, - gruźlica: 2 lata od daty potwierdzonego wyleczenia, - bruceloza i gorączka Q: 2 lata od potwierdzenia wyleczenia, - gorączka reumatyczna: 2 lata od ustąpienia objawów, jeżeli nie nastąpiła przewlekła choroba serca, - zapalenie szpiku: 2 lata od potwierdzonego wyleczenia, - malaria np.: 3 lata po powrocie z ostatniej wizyty na terenach endemicznego występowania malarii, gdy nie występują objawy choroby 3 lata po zakończeniu leczenia przy braku objawów choroby 2. po szczepieniu, w zależności od rodzaju szczepionki czas dyskwalifikacji wynosi: - 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, - 48 godzin od szczepienia przeciwko wściekliźnie, kleszczowemu zapaleniu mózgu, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, - 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej, - 3 miesiące po biernym uodpornieniu surowicami odzwierzęcymi, - 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG (gruźlica), odrze, różyczce, żółtej febrze 3. gdy kandydat na dawce był narażony na niebezpieczeństwo zarażenia chorobami przenoszonymi przez krew Dyskwalifikacja na 6 miesięcy, następuje po: - badaniu endoskopowym przy użyciu fiberoendoskopu, - kontakcie śluzówki z krwią lub po ukłuciu igłą, - przetoczeniu składników krwi, - przeszczepie ludzkich komórek lub tkanek, - dużym zabiegu chirurgicznym, - tatuażu lub przekłuciu części ciała, - akupunkturze, chyba że została wykonana przez wykwalifikowanego lekarza przy użyciu jałowych i jednorazowych igieł, - narażeniu na ryzyko z powodu bliskiego kontaktu w warunkach domowych z chorymi na wirusowe zapalenie wątroby 4. przyjmowanie leków - okres dyskwalifikacji jest różny w zależności od choroby i rodzaju przyjmowanych leków, - w przypadku zażywania aspiryny lub innych leków zawierających kwas acetylosalicylowy, krew można oddać po upływie 3 dni od ostatniego zażycia, - brak dyskwalifikacji jest w przypadku przyjmowania: witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy. 5. inne - okres miesiączkowania i do 3-ech dni po zakończeniu - cały okres pobytu w zakładzie karnym i 6 miesięcy po jego opuszczeniu - 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia), - 6 miesięcy od powrotu do kraju, w których endemicznie występują choroby tropikalne - 28 dni od chwili opuszczenia terenu, gdzie występują przypadki przeniesienia Wirusa zachodniego Nilu (WNV) na ludzi

DYSKWALIFIKACJA STAŁA

1. choroby zakaźne np.: - wirusowe zapalenie wątroby typu B i C - babeszjoza - Kala Azar (leiszmanioza trzewna) - promienica - tularemia - trypanosomoza cruzi (Gorączka Chagasa) - HTLV I/II 2. choroby układu krążenia przebyte lub aktualne np. - niewydolność krążenia - znacznego stopnia miażdżyca - stan po zawale mięśnia sercowego - zaburzenia rytmu serca 3. choroby układu nerwowego np. - padaczka - choroby psychiczne 4. nosiciele wirusa HIV oraz chorzy na AIDS 5. osoby należące do grupy wysokiego ryzyka zakażenia się wirusem HIV (np. narkomani, osoby uprawiające prostytucję) 6. alkoholicy i lekomani 7. kiła 8. stosowanie leków domięśniowo lub dożylnie nie przepisanych przez lekarza 9. nowotwory złośliwe 10. cukrzyca 11. choroby układowe np. kolagenozy 12. choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca: - układu pokarmowego - układu oddechowego - układu moczowo-płciowego i nerek - układu immunologicznego - układu endokrynnego oraz choroby metaboliczne - choroby krwi i układu krwiotwórczego - choroby skóry (np. łuszczyca) 13. biorcy ksenoprzeszczepów (przeszczepy organów obcogatunkowych) choroba Creutzfelda – Jakoba osoby u których wykonano w przeszłości przeszczep rogówki lub opony twardej albo były leczone preparatami uzyskanych z ludzkich przysadek osoby, które przebywały w okresie od 01.01.1980r do 31.12.1996r dłużej niż 6 miesięcy w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych.

PRZYWILEJE KRWIODAWCÓW

UPRAWNIENIA KRWIODAWCÓW:

Osobie, która bezpłatnie oddała krew oraz została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi przysługuje: - tytuł „Honorowego Dawcy Krwi” - zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy, - zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, - posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii, - dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi - możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w danym roku podatkowym Każdej kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi i każdemu mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi oraz każdemu kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi przysługuje tytuł i odznaka „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Dodatkowe przywileje przysługujące Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi: - uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, - bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu ceny. Osobom, które oddały 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników może być dodatkowo nadana odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Przed oddaniem krwi

- koniecznie zjedz lekki posiłek przed oddaniem krwi (unikaj pokarmów zawierających dużą ilość tłuszczu); - pij dużo soków owocowych i wody - unikaj nadmiernego fizycznego wysiłku przed oddaniem krwi

Po oddaniu krwi

- po oddaniu krwi zastosuj się do poleceń personelu (odpocznij kilkanaście minut w stacji, zjedz czekoladę, wypij sok) - skorzystaj z dnia wolnego, jaki przysługuje Ci w dniu oddania krwi; - unikaj nadmiernego obciążenia ręki, z której pobrano krew; - jedz regularnie posiłki; pamiętaj, aby dieta była bogatsza w węglowodany tego dnia, jedz czekoladę; - dużo odpoczywaj: pamiętaj, że nie jesteś maszyną, oddanie krwi jest obciążeniem dla Twojego organizmu; - unikaj szybkiej zmiany pozycji z leżącej na stojącą, najpierw usiądź dopiero po chwili wstawaj; - staraj się nie wykonywać obciążających prac domowych; - unikaj wysiłku fizycznego. Źródła zamieszczonych informacji:  Narodowe Centrum Krwi Narodowe Centrum Krwi PORTAL KRWIODAWCY.ORG krwiodawcy.org